Eastern Syriac :ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܓܘܼܪܵܐ
Western Syriac :ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܓܽܘܪܳܐ
Root :ܡܢܐ
Eastern phonetic :min ' ia na ' gu ra:
Category :noun
[Numbers]
English :a cardinal number (a primary number used in simple counting such as "one", "two", "three" ...) ;
French :un nombre cardinal (tel que "un", "deux", "trois" ..., qui servent à compter) ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܡܢܐ, ܡܢܵܐ, ܡܢܵܝܵܐ, ܡܸܢܝܵܢܵܐ, ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܣܸܕܪܵܝܵܐ , ܡܹܢܝܘܼܬܵܐ, ܡܢܝܼ