Eastern Syriac :ܡܢܵܬܵܢܵܐܝܼܬ
Western Syriac :ܡܢܳܬܳܢܳܐܺܝܬ
Root :ܡܢܐ
Eastern phonetic :mna: ta: ' na: i:t
Category :adverb
[Measures]
English :partially , in a partial manner , in part , partly , in some degree , not wholly , not totally ;
French :partiellement , en partie , pas complètement , incomplètement , pas entièrement , quasiment ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܡܢܐ, ܡܢܵܬܵܐܝܼܬ, ܡܢܵܬܵܢܵܝܵܐ, ܡܢܵܬܵܝܵܐ, ܡܢܲܘ̈ܵܬܵܐ, ܒܲܡܢܵܬܵܐ, ܡܢܵܬܵܐ ܡܢܵܬܵܐ, ܡܢܵܬܵܐ

See also : ܐܸܠܵܐܟܹܐ, ܠܵܐ ܓܡܝܼܪܵܐܝܼܬ, ܠܚܲܕ ܕܲܪܓ݂ܵܐ, ܐܸܠܵܐܟܹܐ, ܠܵܐ ܡܲܠܝܵܐܝܼܬ, ܡܸܬܦܲܣܩܵܢܵܐܝܼܬ, ܣܵܡܵܐܝܼܬ, ܣܲܗܡܵܐܝܼܬ

Source : Oraham, Bailis Shamun