Eastern Syriac :ܡܲܣܒ݂ܥܘܼܝܹܐ
Western Syriac :ܡܰܣܒ݂ܥܽܘܝܶܐ
Root :ܣܒܥ
Eastern phonetic :mas ' vu: yi
Category :verb
[Measures → Capacity]
English :transitive verb : to satisfy , to fulfill , to satiate , to fill up the measure of a want of a person , to fill to satisfaction , to make full , to replete , to gratify ;
French :verbe transitif : satisfaire , remplir à satiété , étancher (soif, besoin ...) , contenter , rassasier , assouvir , remplir / rendre plein , combler , réaliser -souhait, ambition- , répondre à -désir, besoin-(?) , épanouir -humain- (?) , enrichir -connaissances- (?) ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܣܒܥ, ܣܒ݂ܵܥ, ܣܸܒ݂ܥܝܵܐ, ܣܒ݂ܵܥܝܬܵܐ, ܨܒ݂ܵܐ, ܡܲܨܒ݂ܘܼܝܹܐ, ܡܲܨܒܲܝܬܵܐ, ܨܸܒ݂ܝܵܢܵܝܵܐ, ܨܸܒ݂ܝܵܢܵܐܝܼܬ, ܨܸܒ݂ܝܵܢܵܝܘܼܬܵܐ, ܨܒ݂ܵܝܬܵܐ, ܨܸܒ݂ܝܵܢܵܐ, ܫܲܦܝܼܪܘܼܬ ܨܸܒ݂ܝܵܢܵܐ, ܡܲܣܒ݂ܥܵܢܵܐ, ܡܲܣܒ݂ܥܵܢܘܼܬܵܐ

See also : ܬܲܟ݂ܪܝܼܣܵܐ, ܛܘܼܠܸܙܵܐ