Eastern Syriac :ܢܲܗܪܵܐ
Western Syriac :ܢܰܗܪܳܐ
Root :ܢܗܪ
Eastern phonetic :' nah ra:
Category :noun
[Humanities → Geography → Rivers]
English :a river , a stream of water larger than a brook or a creek , a canal (?) ; ܒܡܲܥܒܲܪܬܵܐ ܕܢܲܗܪܵܐ : at the ford of the river ; ܢܵܩܹܫ ܥܲܠ ܢܲܗܪܵܐ : to encamp by a river ; ܡܲܚܬܵܢܵܐ ܕܢܲܗܪܵܐ : the rapids of a river , the fast-flowing course of a river ; plural : ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ / Rhétoré : ܢܸܗܪ̈ܵܘܵܬ݂ܵܐ : rivers ; ܒܹܝܬ݂ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ : Mesopotamia ;
French :un fleuve , un cours d'eau plus grand qu' un ruisseau , une rivière , un canal (?) ; ܒܡܲܥܒܲܪܬܵܐ ܕܢܲܗܪܵܐ : au gué du fleuve ; ܢܵܩܹܫ ܥܲܠ ܢܲܗܪܵܐ : camper près du fleuve ; ܡܲܚܬܵܢܵܐ ܕܢܲܗܪܵܐ : les rapides d'un fleuve ; pluriel : ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ / Rhétoré : ܢܸܗܪ̈ܵܘܵܬ݂ܵܐ : les fleuves ; ܒܹܝܬ݂ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ : la Mésopotamie ;
Dialect :Eastern Syriac, Classical Syriac

Cf. ܢܗܪ, ܢܲܗܪܘܼܢܵܐ, ܣܘܼܣܲܝ ܢܲܗܵܪܐ, ܢܸܗܪܵܐ ܢܸܗܪܵܐ, ܢܲܗܪܵܐ ܕܫܠܵܡܵܐ, ܒܹܝܬ ܢܲܗܪܝܼܢ, ܡܲܚܬܵܢܵܐ ܕܢܲܗܪܵܐ

Variants : ܢܗܲܪ

See also : ܐܲܒܘܼܒܵܐ, ܦܨܝܼܕܵܐ, ܪܲܗܛܵܐ, ܢܕܝܼܪܘܼܬܵܐ, ܩܕܵܠܵܐ

Rhétoré : ܢܸܗܪܵܐ ; Akkadian nāru

Rhétoré : ܢܸܗܪܵܐ ; akkadien nāru

Source : Oraham, Other