Eastern Syriac :ܢܦܵܩܵܐ
Western Syriac :ܢܦܳܩܳܐ
Root :ܢܦܩ
Eastern phonetic :' npa: qa:
Category :noun, verb
[Transport]
English :intransitive verb 1) to depart , to pass , to go out / forth / away , to quit , to leave / to retire , to separate , to withdraw / to pull back / to draw away ; 2) to out / to be revealed , to become publicly known / to be let on ; 3) see also ܦܵܛܹܪ / ܥܵܢܹܕ / ܢܵܦܹܩ / ܢܵܐܹܚ / ܡܲܢܝܸܚ / ܫܲܢܹܐ / ܡܵܐܹܬ : to pass away / to pass / to die , to decease , to expire , to breathe one's last , to depart this life ; 4) see also ܒܹܝܬ ܚܸܦܪܹ̈ܐ : a mine / a mine-pit ;
French :verbe intransitif : 1) partir , passer , sortir , se détacher , quitter les lieux / s'éloigner , se retirer / se rétracter / se désister / se désengager / se replier / se désolidariser / abandonner , se séparer / se diviser / se dissocier ; 2) sortir / se révéler / se faire savoir / éclater vérité ... , se faire connaître / être connu , être révélé / émerger / se faire jour ; 3) voir aussi ܦܵܛܹܪ / ܥܵܢܹܕ / ܢܵܦܹܩ / ܢܵܐܹܚ / ܡܲܢܝܸܚ / ܫܲܢܹܐ / ܡܵܐܹܬ : mourir , décéder , s'éteindre , disparaître , trouver la mort , rendre l'âme / rendre son dernier souffle , expirer , trépasser , fermer les yeux pour toujours ; 4) voir aussi ܒܹܝܬ ܚܸܦܪܹ̈ܐ : une mine / un puits de mine ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܢܦܩ, ܢܲܦܵܩܵܐ, ܢܸܦܩܬܵܐ, ܡܲܢܦܘܿܩܹܐ, ܢܦܵܩܬܵܐ, ܢܵܦܹܩ, ܢܲܦܘܼܩܹܐ, ܢܲܦܩܵܐ

See also : ܓܵܠܹܚ, ܓܠܵܚܵܐ, ܓܵܠܹܐ, ܓܠܵܝܵܐ, ܙܲܡܙܸܡ, ܙܲܡܙܘܼܡܹܐ, ܦܵܪܹܣ, ܦܪܵܣܵܐ, ܗܵܠܹܟ݂, ܗܠܵܟ݂ܵܐ, ܗܲܠܸܟ݂, ܗܲܠܘܼܟܹܐ, ܪܵܕܹܐ, ܪܕܵܝܵܐ, ܕܵܒܹܪ, ܕܒ݂ܵܪܵܐ, ܥܵܒܹܪ, ܥܒ݂ܵܪܵܐ, ܐܵܙܹܠ, ܐ݇ܙܵܠܵܐ, ܒܹܝܬ ܚܸܦܪܹ̈ܐ

Source : Oraham, Bailis Shamun