Eastern Syriac :ܣܲܡܒܘܼܟܝܼ
Western Syriac :ܣܰܡܒܽܘܟܺܝ
Eastern phonetic :sam ' bu: qi:
Category :noun
[Art → Music]
English :a sambuca (a triangular string instrument) ;
French :un sambuc (instrument de musique triangulaire) ;
Dialect :Urmiah