Eastern Syriac :ܣܦܲܪܸܓܠܵܐ
Western Syriac :ܣܦܰܪܶܓܠܳܐ
Eastern phonetic :spa: ' ri gla:
Category :noun
[Country → Fruits]
English :a quince ;
French :un coing ;
Dialect :Urmiah, NENA, Al Qosh

Cf. ܙܦܲܪܓܠܵܐ, ܣܦܵܪܸܓܠܵܐ, ܣܦܵܪܓܸܠܬܵܐ, ܐܸܣܦܪܓܠܵܐ