Eastern Syriac :ܛܘܿܗܡܵܢܵܝܵܐ
Western Syriac :ܛܽܘܗܡܳܢܳܝܳܐ
Root :ܛܗܡ
Eastern phonetic :ṭoh ma: ' na: ia:
Category :noun, adjective
[Human being]
English :1) see also ܫܸܪܫܵܢܵܝܵܐ / ܫܲܪܒ݂ܵܝܵܐ / ܫܲܪܒܬܵܢܵܝܵܐ : racial , tribal ; 2) noble , aristocratic , titled / blue-blooded , patrician ;
French :1) voir aussi ܫܸܪܫܵܢܵܝܵܐ / ܫܲܪܒ݂ܵܝܵܐ / ܫܲܪܒܬܵܢܵܝܵܐ : racial , tribal ; 2) noble , aristocratique / au sang bleu , patricien ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܛܗܡ, ܡܛܲܗܡܵܐ, ܛܘܼܗܡܵܐ, ܒܲܪ ܛܘܿܗܡܵܐ, ܛܘܿܗܡܵܢܵܝܵܐ

See also : ܚܹܐܕܵܐ, ܛܲܪܩܵܐ, ܐܲܚܝܼܕܵܐ, ܪܲ̈ܒܵܒܝܹܐ, ܡܛܲܗܡܵܐ, ܪܵܘܪܒܵܐ, ܢܲܨܝܼܚܵܐ, ܝܲܩܝܼܪܵܐ, ܫܲܪܒܬܵܢܵܝܵܐ, ܫܲܪܒ݂ܵܝܵܐ, ܩܵܒܝܼܠܵܝܵܐ, ܫܲܒ݂ܛܵܝܵܐ, ܫܲܒ݂ܛܵܢܵܝܵܐ, ܫܸܪܫܵܢܵܝܵܐ, ܓܸܢܣܵܝܵܐ, ܢܲܨܝܼܚܵܐ, ܪܲܒܵܐ, ܝܲܩܝܼܪܵܐ, ܛܲܪܩܵܐ

Source : Bailis Shamun