Eastern Syriac :ܒܹܐ ܗܘܼܫܘܼܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܒܶܐ ܗܽܘܫܽܘܬ݂ܳܐ
Eastern phonetic :' bi: hu: ' šu: tha:
Category :noun
[Moral life → Conscience]
English :a trance / a half-conscious state ;
French :une transe , un état second ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܒܹܐ, ܗܘܼܫܝܵܪ, ܒܹܐ ܗܘܼܫ, ܡܵܪܹܐ ܗܘܼܫ, ܗܘܼܫ, ܗܘܼܫܘܼܬ݂ܵܐ

See also : ܛܘܼܠܵܥܵܐ, ܓܫܵܝܬܵܐ, ܡܲܕܡܟ݂ܵܢܘܼܬܵܐ

Source : Maclean

Origin : Persian