Eastern Syriac :ܒܹܝܬ ܦܘܼܪܓܵܝܵܐ
Western Syriac :ܒܶܝܬ ܦܽܘܪܓܳܝܳܐ
Root :ܦܪܓ
Eastern phonetic :bi:t pu:r ' ga: ia:
Category :noun
[Country]
English :a park , an amusement park , a fun park ;
French :un parc , un parc d'amusement ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܦܪܓ, ܒܹܝܬ, ܐܸܬ݂ܦܲܪܓܝܼ, ܦܲܪܓܹܐ, ܦܲܪܓܘܼܝܹܐ, ܦܘܼܪܓ݂ܵܝܵܐ, ܡܦܲܪܓ݂ܵܢܵܐܝܼܬ, ܡܲܦܪܓ݂ܵܢܘܼܬܵܐ, ܦܪܲܓܵܐ, ܦܲܪܓܵܡܘܿܣ, ܐܸܬ݂ܦܲܪܓܝܼ

See also : ܦܲܪܕܵܝܣܵܐ, ܒܝܹܬ ܛܘܼܝܵܠܵܐ, ܓܵܢܬܵܐ

Source : Bailis Shamun