Eastern Syriac :ܥܲܡ ܕܐܵܗܵܐ
Western Syriac :ܥܰܡ ܕܐܳܗܳܐ
Eastern phonetic :' a:m ' da: ha:
Category :noun, adverb, conjunct, preposition
English :1) adverb ; see also ܟܲܕ ܛܵܒ݂ / ܐܵܦ ܟܲܕ : still / yet / nevertheless , and yet , even so , all the same , in spite of this , regardless / despite everything ; ܥܲܡ ܕܐܵܗܵܐ، ܝܼܠܹܗ ܩܵܫܵܐ ܕ ܐܘܼܪܘܼܟ، ܝܼܢܵܐ ܠܹܐ ܫܵܘܸܩ ܠܵܐ ܚܲܕ݇ ܥܠܲܝܡܬܵܐ ܦܹܝ݇ܫܵܐ ܟܸܣ ܝܸܡܘܿܗ، ܐܵܦ ܗܲܘܝܵܐ ܒܪܵܬܵܐ ܕ ܐܘܼܪܙܵܐ ܓܲܢ݇ܒܵܪܵܐ : yet he is pastor of Uruk but he leaves no teenage girl to her mother though she were the daughter of a gallant man ; 2) conjunction : notwithstanding , though / although , despite everything / in spite of the fact that 3) preposition : notwithstanding / in spite of / despite ;
French :1) adverbe ; voir aussi ܟܲܕ ܛܵܒ݂ / ܐܵܦ ܟܲܕ : nonobstant , néanmoins , et pourtant , cependant , malgré tout , quand même , quand bien même , tout de même , en dépit de cela ; ܥܲܡ ܕܐܵܗܵܐ، ܝܼܠܹܗ ܩܵܫܵܐ ܕ ܐܘܼܪܘܼܟ، ܝܼܢܵܐ ܠܹܐ ܫܵܘܸܩ ܠܵܐ ܚܲܕ݇ ܥܠܲܝܡܬܵܐ ܦܹܝ݇ܫܵܐ ܟܸܣ ܝܸܡܘܿܗ، ܐܵܦ ܗܲܘܝܵܐ ܒܪܵܬܵܐ ܕ ܐܘܼܪܙܵܐ ܓܲܢ݇ܒܵܪܵܐ : et pourtant il est pasteur d'Ourouk mais il ne laisse aucune adolescente à sa mère fût-elle fille d'un preux ; 2) conjonction : bien que , en dépit du fait que , malgré tout ; 3) préposition : nonobstant , en dépit de / malgré ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܒܕܲܡ, ܟܲܕ ܛܵܒ݂, ܐܵܦ ܟܲܕ, ܐܵܦܸܢ, ܥܲܡ ܗܵܕܹܐ, ܟܠ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܕܗܵܘܝܵܐ

Source : Bailis Shamun