Eastern Syriac :ܕܚܠ
Western Syriac :ܕܚܠ
Category :root
[Humanities → Language]
English :to fear , to be afraid , to revere , to terrify ;
French :craindre , avoir peur ;
Dialect :Common Aramaic
Hebrew :דחל

Derived words : ܕܘܼܚܵܠܵܐ, ܕܚܘܼܠܬܵܐ, ܕܲܚܘܼܠܬܵܢܵܐ, ܕܚܘܼܠܬܵܢܵܐ, ܕܲܚܘܼܠܬܵܢܘܼܬܵܐ, ܕܚܘܼܠܬܵܢܘܼܬܵܐ, ܕܚܝܼܠܵܐ, ܕܵܚܠܵܐ, ܕܸܚܠܵܐ, ܕܚܵܠܵܐ, ܕܲܚܠܘܼܠܵܐ, ܕܸܚܠܲܬ ܐܲܠܵܗܵܐ, ܕܸܚܠܬܵܐ, ܡܲܕܚܘܼܠܹܐ, ܡܲܕܚܸܠ, ܡܕܲܚܠܵܢܵܐ

Source : Sokoloff