Eastern Syriac :ܓܲܪܒ݂ܵܐ
Western Syriac :ܓܰܪܒ݂ܳܐ
Eastern phonetic :' gar wa:
Category :noun
[Human → Disease]
English :1) leprosy ; 2) scab , mange , any skin disease ; 3) ܓܲܪܒ݂ܵܐ ܬܝܼܟܹ̈ܐ : pox / syphilis ;
French :1) la lèpre ; 2) la gale , la croûte / toute maladie de peau ; 3) ܓܲܪܒ݂ܵܐ ܬܝܼܟܹ̈ܐ : la syphilis ;
Dialect :Eastern Syriac, Classical Syriac, NENA

Cf. ܓܸܪܘܵܐ, ܓܸܪܒ݂ܵܢܵܐ, ܓܸܪܒ݂ܵܐ, ܡܓ݂ܵܪܒ݂ܸܢ, ܡܲܓܪܒ݂ܘܿܢܹܐ

Variants : ܓܸܪܵܐ

See also : ܟܹܐܒ݂ ܚܸܟ݂ܡܵܐ

Source : Maclean