Eastern Syriac :ܓܡܪ
Western Syriac :ܓܡܪ
Category :root
[Industry]
English :Classical Syriac : to end , to come to an end , to finish ;
French :syriaque classique : finir , se finir , toucher à sa fin , achever , s'achever , arriver à son terme ;
Dialect :Classical Syriac

See also : ܚܲܪܬܵܐ, ܐ݇ܚܪܵܝܬܵܐ, ܚܘܼܪܩܵܢܵܐ, ܚܬܵܡܵܐ, ܚܘܼܬܵܡܵܐ, ܛܘܼܠܵܩܵܐ, ܢܝܼܫܵܐ, ܡܲܦܩܵܢܵܐ, ܣܵܟܵܐ, ܣܵܘܦܵܐ, ܥܸܒܪܵܐ, ܥܘܼܢܕܵܢܵܐ, ܦܣܵܩܵܐ, ܩܸܨܵܐ, ܩܸܨܬܵܐ, ܫܘܼܠܵܡܵܐ, ܫܢܘܼܙܝܵܐ, ܫܪܵܝܵܐ, ܬܚܘܼܡܵܐ, ܬܚܘܼܡܘܼܬܵܐ

Derived words : ܒܓܡܝܼܪܘܼܬܵܐ, ܓܡܝܼܪܵܐ, ܓܡܝܼܪܵܐ, ܓܡܝܼܪܵܐܝܼܬ, ܓܡܝܼܪܘܼܬܵܐ, ܓܡܝܼܪܬܵܐ, ܓܵܡܹܪ, ܓܵܡܸܪ, ܓܡܵܪܵܐ, ܡܲܓܡܘܼܪܹܐ, ܡܲܓܡܸܪ, ܡܓܲܡܪܵܐ, ܡܓܲܡܪܵܢܵܐ, ܡܲܓܡܪܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܘܼܓܡܸܪܵܐ