Eastern Syriac :ܗܵܘܵܪܵܐ ܕܟܲܠܒܵܐ
Western Syriac :ܗܳܘܳܪܳܐ ܕܟܰܠܒܳܐ
Eastern phonetic :ha: ' wa: ra: dkal: ' ba:
Category :noun
[Feeding → Food]
English :see also : ܓܘܿܪܵܢܵܐ ܕܟܲܠܒܵܐ : ) a dog bowl ; 2) a dog food ;
French :voir aussi : ܓܘܿܪܵܢܵܐ ܕܟܲܠܒܵܐ : 1) une écuelle pour chiens ; 2) la pâtée pour chiens , la nourriture canine / pour chiens ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܓܘܿܪܵܢܵܐ ܕܟܲܠܒܵܐ

See also : ܓܘܼܪܢܵܐ, ܗܵܘܵܪܵܐ

Source : Other