Eastern Syriac :ܗܵܘܢܵܝܵܐ
Western Syriac :ܗܳܘܢܳܝܳܐ
Root :ܗܘܢ
Eastern phonetic :ho: ' na: ia:
Category :adjective
[Moral life → Feelings]
English :1) see also ܢܲܦ̮ܫܵܢܵܝܵܐ / ܚܘܼܫܵܒ݂ܵܝܵܐ / ܡܸܣܬܲܟ݂ܠܵܢܵܐ : psychological / of the psyche / in the mind ; ܟܘܼܪ̈ܗܵܢܹܐ ܗܵܘܢܵܝܹ̈ܐ : psychological problems , psychological disorders ; 2) see also ܡܠܝܼܠܵܝܵܐ / ܡܲܕܥܵܢܵܝܵܐ / ܪܸܥܝܵܢܵܝܵܐ / ܗܵܘܢܵܢܵܝܵܐ / ܡܲܚܫܲܒ݂ܬܵܢܵܝܵܐ / ܬܲܪܥܝܼܬܵܢܵܝܵܐ : mental / intellectual ;
French :1) voir aussi ܢܲܦ̮ܫܵܢܵܝܵܐ / ܡܠܝܼܠܵܝܵܐ / ܚܘܼܫܵܒ݂ܵܝܵܐ / ܡܸܣܬܲܟ݂ܠܵܢܵܐ : psychologique / dans la tête , mental / relatif à la psyché / à la personnalité ; ܟܘܼܪ̈ܗܵܢܹܐ ܗܵܘܢܵܝܹ̈ܐ : les problèmes psychologiques / les maladies mentales les troubles de la personnalité ; 2) voir aussi ܡܠܝܼܠܵܝܵܐ / ܡܲܕܥܵܢܵܝܵܐ / ܪܸܥܝܵܢܵܝܵܐ / ܗܵܘܢܵܢܵܝܵܐ / ܡܲܚܫܲܒ݂ܬܵܢܵܝܵܐ / ܬܲܪܥܝܼܬܵܢܵܝܵܐ : mental / intellectuel ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܗܘܢ, ܫܘܼܓ݂ܢܵܝܵܐ ܕܗܲܘܢܵܐ, ܗܵܘܢܵܢܵܐ, ܗܵܘܢܵܢܬܵܐ, ܟܹܝܡ ܗܵܘܢܵܐ, ܦܸܗܘܵܐ ܕܗܲܘܢܵܐ, ܚܲܪܝܼܦ ܗܵܘܢܵܐ, ܪܲܩܝܼܩ ܗܵܘܢܵܐ, ܗܵܘܢܵܐ, ܗܵܘܢܵܢܵܝܵܐ

See also : ܢܲܦ̮ܫܵܢܵܝܵܐ, ܡܠܝܼܠܵܝܵܐ, ܡܲܕܥܵܢܵܝܵܐ, ܪܸܥܝܵܢܵܝܵܐ, ܬܲܪܥܝܼܬܵܢܵܝܵܐ, ܡܲܚܫܲܒ݂ܬܵܢܵܝܵܐ

Source : Bailis Shamun