Eastern Syriac :ܗܝܼܠܬܵܢܬܵܐ
Western Syriac :ܗܺܝܠܬܳܢܬܳܐ
Eastern phonetic :hi:l ' ta:n ta:
Category :adjective
[Moral life → Intelligence]
English :feminine of ܗܝܼܠܬܵܢܵܐ : cunning , crafty ;
French :féminin de ܗܝܼܠܬܵܢܵܐ : rusée , maline , roublarde , futée ;
Dialect :Al Qosh

Cf. ܗܝܼܠܵܒܵܙ

Variants : ܚܝܼܠܝܬܵܐ