Eastern Syriac :ܫܵܒ݂ܵܝܹ̈ܐ
Western Syriac :ܫܳܒ݂ܳܝܶ̈ܐ
Eastern phonetic :ša: ' wa: yi:
Category :noun
[Humanities → Geography → Countries]
English :Isaiah : 45, 14 ; Joel : 3, 8 (Peshitta : ܫܒ݂ܵܐ) ; Job : 1, 15 (Peshitta : ܓܲܝܣܵܐ : the Sabeans ;
French :Esaïe : 45, 14 ; Joël : 3, 8 (Peshitta : ܫܒ݂ܵܐ) ; Job : 1, 15 (Peshitta : ܓܲܝܣܵܐ : les sabéens ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܣܵܒܵܝܹ̈ܐ, ܫܒ݂ܵܒ݂ܵܝܹ̈ܐ, ܟܲܠܕܵܝܵܐ, ܫܲܒܵܝܵܐ, ܫܵܒ݂ܵܝܵܐ

See also : ܟܲܠܕܵܝܵܐ, ܐܲܪܦܲܟ݂ܫܵܕ

also ܫܒ݂ܵܝܹ̈ܐ

aussi ܫܒ݂ܵܝܹ̈ܐ