Eastern Syriac :ܫܵܪܸܚ
Western Syriac :ܫܳܪܶܚ
Eastern phonetic :' ša: riḥ
Category :verb
[Moral life → Feelings]
English :to burn with lust , to be sexually aroused / excited ;
French :brûler de désir , brûler de passion , être excité de désir , être enflammé de désir / mourir d'envie (?) ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܫܪܝܼܚܵܐ, ܫܪܝܼܚܵܐܝܼܬ, ܫܪܝܼܚܘܼܬܵܐ, ܫܵܪܸܚ, ܫܪܵܚܵܐ

See also : ܓܹܗܠܐ, ܥܵܫܩܵܢܵܐ, ܫܲܗܘܸܬܵܢܵܐ