Eastern Syriac :ܫܸܟܠܵܐ ܒܲܗܪܵܝܵܐ
Western Syriac :ܫܶܟܠܳܐ ܒܰܗܪܳܝܳܐ
Root :ܫܟܠ
Eastern phonetic :' ši kla: bah ' ra: ia:
Category :noun
[Art]
English :a photograph ;
French :une photographie ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܫܟܠ, ܫܸܟܸܠ, ܫܵܟܸܠ, ܫܸܟܠܵܢܬܵܐ, ܫܸܟܠܵܢܬܵܐ, ܫܸܟ݂ܲܠ, ܫܸܟܠܵܐ

Source : Bailis Shamun