Eastern Syriac :ܫܠܹܝܡܘܿܢ
Western Syriac :ܫܠܶܝܡܽܘܢ
Root :ܫܠܡ
Eastern phonetic :' šli: mu:n
Western phonetic :' šli mun
Category :proper noun
[Human being]
English :King Solomon ; ܛܲܝܪܵܐ ܕܫܠܹܝܡܘܿܢ : the hoopoe ;
French :le roi Salomon ; ܛܲܝܪܵܐ ܕܫܠܹܝܡܘܿܢ : la huppe ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܫܠܡ, ܫܠܵܡܵܐ, ܣܘܼܠܲܝܡܵܢ

Al Qosh : [' šlé mu:n]

Al Qosh : [' šlé mu:n]