Eastern Syriac :ܟܵܘܫܵܐ
Western Syriac :ܟܳܘܫܳܐ
Root :ܟܫ
Eastern phonetic :' ko: ša:
Category :noun
English :1) solitude ; 2) repose / calm / rest ;
French :1) la solitude ; 2) le repos / le calme ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܟܫ, ܡܸܬܟܲܝܫܵܢܘܼܬܵܐ

See also : ܫܘܘܿܚܵܕܵܐ, ܟܵܘܫܵܐ, ܫܸܠܝܵܐ, ܝܼܚܝܼܕܵܝܘܼܬܵܐ, ܚܕܵܢܵܝܘܼܬܵܐ, ܠܚܘܿܕܵܝܘܼܬܵܐ, ܡܸܬܦܲܪܕܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܸܬܟܲܝܫܵܢܘܼܬܵܐ, ܒܲܠܚܘܿܕܵܝܘܼܬܵܐ, ܫܸܬܩܵܐ, ܢܵܘܚܬܵܐ, ܢܝܼܚܘܼܬܵܐ, ܫܲܠܝܘܼܬܵܐ, ܫܟ݂ܵܬܵܐ, ܫܲܟܘܼܬܘܼܬܵܐ, ܒܗܝܼܠܘܼܬܵܐ, ܢܵܘܚܵܐ

Source : Bailis Shamun