Eastern Syriac :ܠܸܫܵܢܵܐ ܕܩܘܼܛܵܐ
Western Syriac :ܠܶܫܳܢܳܐ ܕܩܽܘܛܳܐ
Eastern phonetic :li ' ša: na: d ' qu: ṭa:
Category :noun
[Human → Body]
English :see also ܟܲܠܬܵܐ / ܟܸܢܦܬܵܐ / ܟܝܼܦܬܵܐ / ܓܠܲܥܬܵܐ / ܒܲܪ݇ܬ ܐܵܣܵܐ ;
French :voir aussi ܟܲܠܬܵܐ / ܟܸܢܦܬܵܐ / ܟܝܼܦܬܵܐ / ܓܠܲܥܬܵܐ / ܒܲܪ݇ܬ ܐܵܣܵܐ ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܠܸܫܵܢܵܐ, ܕ, ܩܘܼܛܵܐ

See also : ܟܲܠܬܵܐ, ܒܲܪ݇ܬ ܐܵܣܵܐ

Source : Bailis Shamun