Eastern Syriac :ܠܝܼܫܵܐ
Western Syriac :ܠܺܝܫܳܐ
Root :ܠܫ
Eastern phonetic :' li: ša:
Category :noun
[Feeding → Cooking]
English :dough / paste for cooking, pastry ... ;
French :la pâte à cuire, pâtisserie ... ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܠܫ, ܠܲܝܫܵܐ

See also : ܓܘܼܨܬܵܐ, ܦܝܵܠܵܐ, ܓܒ݂ܝܼܠܬܵܐ

Akkadian : lēšu / līšu : dough ; aṣūdu : a lump of dough / paste

akkadien : lēšu / līšu : la pâte ; aṣūdu : un morceau de pâte

Source : Bailis Shamun