Select entry :

  1. ܡܵܢܵܐ : 1) Oraham, Bailis Shamun : also ܠܡܵܢܵܐ : why ? , what for ? / for what cause ? / reason ? / purpose ? , on what account ? , to what end ? , wherefore ; 2) Bailis Shamun : what ? ;
  2. ܡܵܢܵܐ : 1) = ܡܲܓ݇ܢܵܐ : a shield ; 2) = ܡܵܐܢܵܐ : a vessel , a basin , a dish , a bowl ; 3) Bailis Shamun ; see also ܣܩܹܘܵܐ / ܐܲܣܵܢܵܐ : a tool ;