Eastern Syriac :ܡܲܫܘܹܐ
Western Syriac :ܡܰܫܘܶܐ
Root :ܫܘܐ
Eastern phonetic :' maš wi:
Category :verb
[City → Hotel]
English :1) causative of ܫܵܘܹܐ : a) to compare / to indicate analogy of / to liken , to assimilate , to cause to be equal , to counterbalance , to make uniform / to make equal , to standardize , b) to cause to be level / to level , to even off / to even out , to make more uniform , to make plain ; 2) to strew , to spread straw on the floor to make a litter ... (to sleep ....) ; 3) see also ܫܵܥܹܥ / ܫܲܦܹܐ : to sleek , to smoothen , to smooth down with a sticky or viscous substance / to plaster hair ... / to plaster down / to cause to lie down , bird ? : to plume (?) / to preen itself (?) ; 4) transitive ; see also ܡܲܣܦܸܩ / ܥܲܝܸܕ / ܡܲܠܚܸܡ / ܡܲܚܫܸܚ : to qualify , to fit by training, skill or ability for a special purpose , to educate / to prepare / to train (?) ;
French :1) causatif de ܫܵܘܹܐ : a) comparer / indiquer l'analogie entre / assimiler / rapprocher , rendre égal , mettre à égalité , contrebalancer , uniformiser b) égaliser , rendre plat / plan , aplanir , mettre sur un même niveau ; 2) répandre , éparpiller , joncher / parsemer , faire la jonchée recouvrir le sol de paille ... (pour dormir ....) ; 3) voir aussi ܫܵܥܹܥ / ܫܲܦܹܐ : lisser / rendre lisse , plaquer des cheveux ... / gominer / enduire avec une substance adhésive pour rendre lisse ; 4) transitif ; voir aussi ܡܲܣܦܸܩ / ܥܲܝܸܕ / ܡܲܠܚܸܡ / ܡܲܚܫܸܚ : qualifier , rendre capable par l'enseignement ... / éduquer / préparer / former (?) ;
Dialect :Eastern Syriac, Classical Syriac

Cf. ܫܘܐ, ܫܘܵܐ ܒܐܘܼܡܵܢܘܼܬܵܐ, ܫܘܵܐ ܒܐܘܼܣܝܵܐ, ܫܘܵܐ ܒܢܲܦ̮ܫܵܐ, ܫܘܵܐ ܒܪܲܗܛܵܐ, ܫܘܵܐ ܝܲܪܬܘܼܬܵܐ, ܫܘܵܐ ܩܸܢܛܪܘܿܢ, ܫܘܵܐ ܫܡܵܐ, ܫܘܵܐ ܫܲܪܒܬܵܐ, ܫܘܵܐ ܬܚܘܼܡܵܐ, ܫܘܵܐ, ܫܲܘܝܵܐܝܼܬ, ܫܲܘܝܘܼܬܐܘܼܣܝܼܵܐ, ܫܲܘܝܘܼܬ ܐܝܼܡܵܡܵܐ ܘܠܸܠܝܵܐ, ܫܲܘܝܘܼܬ ܐܝܼܬܘܼܬܵܐ, ܫܲܘܝܘܼܬ ܡܲܥܡܪܵܐ, ܫܲܘܝܘܼܬ ܢܸܙܠܵܐ, ܫܲܘܝܘܼܬ ܢܸܫܡܬܵܐ, ܫܲܘܝܘܼܬ ܣܲܬܘܵܝܬܵܐ, ܫܲܘܝܘܼܬ ܩܵܠܵܐ, ܫܲܘܝܘܼ ܪܸܗܛܵܐ, ܫܲܘܝܘܼܬܵܐ, ܫܵܘܝܘܼܬܵܐ, ܫܲܘܝܘܼܬܵܢܵܝܵܐ, ܫܲܘܝܵܬ, ܫܲܘܵܐܝܼܬ, ܡܫܵܘܹܐ, ܫܘܵܐ, ܡܲܫܘܘܼܝܹܐ

See also : ܦܲܚܸܡ, ܦܲܚܘܼܡܹܐ, ܡܲܦܚܸܡ, ܡܲܦܚܘܼܡܹܐ, ܡܲܬܩܸܠ, ܡܬܩܘܼܠܹܐ, ܡܲܟܸܫ, ܡܲܟܘܼܫܹܐ, ܡܲܕܒܸܩ, ܡܲܕܒ݂ܘܼܩܹܐ, ܡܲܠܚܸܡ, ܡܲܠܚܘܼܡܹܐ, ܡܲܕܡܹܐ, ܡܲܕܡܘܼܝܹܐ, ܡܲܣܒܸܗ, ܡܲܣܒܘܼܗܹܐ, ܡܲܫܘܹܐ, ܡܲܫܘܘܿܝܹܐ

Source : Maclean, Bailis Shamun