Eastern Syriac :ܡܸܢܕܝܵܢܹ̈ܐ
Western Syriac :ܡܶܢܕܝܳܢ̈ܶܐ
Category :noun
English :things ; Rhétoré ; ܡܣܲܒܲܒ ܕܐܝܼܬ݂ ܡܸܢܕܝܵܢܹ̈ܐ ܒܥܵܠܡܵܐ : ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܠܲܝܬ ܠܹܗ ܐܝܼܕ݂ܵܐ ܒܓܵܘܲܝ : for there are in the world things where the hand of God is not to be found ;
French :des choses , des trucs ; Rhétoré ; ܡܣܲܒܲܒ ܕܐܝܼܬ݂ ܡܸܢܕܝܵܢܹ̈ܐ ܒܥܵܠܡܵܐ : ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܠܲܝܬ ܠܹܗ ܐܝܼܕ݂ܵܐ ܒܓܵܘܲܝ : car il y a dans le monde des choses où la main de Dieu n'y est pas / est absente ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܡܸܢܪܝܼ