Eastern Syriac :ܡܓܝܼܢܵܐ
Western Syriac :ܡܓܺܝܢܳܐ
Root :ܓܢ
Eastern phonetic :m ' gi: na:
Category :noun
[Army → Weapons]
English :see also ܣܲܟܪܵܐ / ܡܲܛܵܠܵܐ : a shield ;
French :voir aussi ܣܲܟܪܵܐ / ܡܲܛܵܠܵܐ : un bouclier ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܩܲܠܚܵܢ

Source : Bailis Shamun