Eastern Syriac :ܡܬܲܚܪܸܡ
Western Syriac :ܡܬܰܚܪܶܡ
Eastern phonetic :(m) ' taḥ rim
Category :verb
[Religion]
English :1) to be unclean ; 2) to make unclean , to defile ; 3) to call unclean ; 4) Micah : 4, 13 : to devote , to vow / to dedicate to Jehovah ;
French :1) être impur ; 2) rendre impur ; 3) qualifier d'impur / déclarer impur ; 4) Michée : 4, 13 : consacrer , vouer / dédier à Jéhovah ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܗܲܪܵܡ, ܚܵܪܸܡ, ܚܸܪܡܵܐ, ܡܬܲܚܪܸܡ, ܗܵܪܵܡ