Eastern Syriac :ܦܲܪ̈ܡܵܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܦܰܪ̈ܡܳܬ݂ܳܐ
Eastern phonetic :per ' ma: tha:
Category :noun
[Clothing]
English :plural of ܦܲܪܡܲܬ (or ܦܲܪܡܲܬܵܐ ?) : shoes ;
French :pluriel de ܦܲܪܡܲܬ (ou ܦܲܪܡܲܬܵܐ ?) : des chaussures ;
Dialect :Al Qosh

Cf. ܦܲܪܡܬܵܐ