Eastern Syriac :ܦܬܠ
Western Syriac :ܦܬܠ
Category :root
[Humanities → Language]
English :to twist , to spin ;
French :tordre , tourner , visser (?) / dévisser (?) ;
Dialect :Common Aramaic
Hebrew :p-t-l  פתל

Cf. ܦܸܬܠܵܐ, ܦܲܬܠܘܿ, ܦܵܬܸܠ, ܡܲܦܬܘܼܠ, ܡܲܦܬܘܼܠܹܐ, ܡܦܲܬܠܘܼܬܵܐ, ܡܦܲܬܠܘܼܬܵܐ, ܦܬܵܠܵܐ, ܦܬܵܠܬܵܐ, ܦܬܝܼܠܵܐܝܼܬ, ܦܬܝܼܠܘܼܬܵܐ, ܦܸܬܠܹܐ ܦܸܬܠܹܐ, ܦܸܬܠܵܘ, ܦܬܝܼܠܵܐ, ܦܘܼܬܵܠܵܐ, ܦܬܸܠܬܵܐ, ܦܬܝܼܠܬܵܐ

See also : ܦܫܠ, ܦܵܟ̰ܸܠ

Derived words : ܡܦܲܪܬܸܠ, ܡܲܦܬܘܼܠ, ܡܲܦܬܘܼܠܹܐ, ܡܲܦܬܸܠ, ܡܦܲܬܠܵܐ, ܡܦܲܬܠܵܐܝܼܬ, ܡܦܲܬܠܘܼܬܵܐ, ܦܬܝܼܠ ܚܙܵܬܵܐ, ܦܬܝܼܠܵܐ, ܦܬܝܼܠܵܐܝܼܬ, ܦܬܝܼܠܘܼܬ ܥܲܝܢܹ̈ܐ, ܦܬܝܼܠܘܼܬܵܐ, ܦܬܝܼܠܬܵܐ, ܦܬܝܼܠܬܵܐ, ܦܵܬܸܠ, ܦܵܬܵܠܵܐ, ܦܸܬܠܵܐ, ܦܬܵܠܵܐ, ܦܸܬܠܹܐ ܦܸܬܠܹܐ, ܦܲܬܠܘܿ, ܦܸܬܠܵܘ, ܦܵܬܵܠܬ݂ܵܐ, ܦܬܵܠܬܵܐ, ܦܬܸܠܬܵܐ