Eastern Syriac :ܩܵܐ
Western Syriac :ܩܳܐ
Eastern phonetic :' qa:
Category :preposition
English :1) for , to , in order to , so as to ; ܩܵܬܝܼ / ܩܵܠܝܼ / ܛܵܣܝܼ / [Bohtan] ܠܵܠܝܼ : for me ; ܩܵܐ ܒܘܼܬ ܕ : because of , due to ; ܓܲܠܓܵܡܸܫ، ܡܲܐܝܟ݂ ܚܲܕ݇ ܒܘܼܒܠܵܐ ܠܹܐ ܫܵܒܼܹܩ ܠܵܐ ܚܲܕ݇ ܝܵܠܵܐ ܦܵܝܸܫ ܩܵܐ ܒܵܒܘܼܗ : Gilgamesh, like a wild bull does not leave a son to his father ; 2) for / during a span of time ; ܩܵܐ ܠܵܐ ܒܵܨܘܿܪܵܐ ܡܸܢ 20 ܪ̈ܦܵܦܹܐ : during at least 20 seconds / for no less than twenty seconds ; 3) = ܠ : to , heading for ; 4) sign of the direct object of a verb ; 5) time, hour ... : by , around ; ܩܵܐ ܟܵܘܸܬܪܵܐ : by noon ; ܩܵܐ ܥܸܣܪܵܐ ܝܲܪ̈ܚܹܐ : in ten months ; 6) ܩܵܐ ܕ / [' qat] : in order that , so that ; Used with affixes ; ܩܵܐ ܕܝܼܹܐ = ܩܵܬܹܗ : for me ; ܩܵܬܘܼܟ݂ : for you / thee ; ܠܹܐ ܝܘܸܢ ܩܵܬܘܼܟ݂ : I am not speaking to you ;
French :1) pour , afin de , dans le but de ; ܩܵܬܝܼ / ܩܵܠܝܼ / ܛܵܣܝܼ / [Bohtan] ܠܵܠܝܼ : pour moi ; ܩܵܐ ܒܘܼܬ ܕ : à cause de , en raison de ; ܓܲܠܓܵܡܸܫ، ܡܲܐܝܟ݂ ܚܲܕ݇ ܒܘܼܒܠܵܐ ܠܹܐ ܫܵܒܼܹܩ ܠܵܐ ܚܲܕ݇ ܝܵܠܵܐ ܦܵܝܸܫ ܩܵܐ ܒܵܒܘܼܗ : Gilgamesh, pareil à un taureau sauvage ne laisse pas un fils à son père ; 2) pendant durée de temps ; ܩܵܐ ܠܵܐ ܒܵܨܘܿܪܵܐ ܡܸܢ 20 ܪ̈ܦܵܦܹܐ : pendant pas moins de 20 secondes / au moins vingt secondes ; 3) = ܠ : en direction de , vers ; 4) signe du complément d'objet direct d'un verbe ; 5) heure, moment ... : pour , aux environs de ; ܩܵܐ ܟܵܘܸܬܪܵܐ : pour midi ; ܩܵܐ ܥܸܣܪܵܐ ܝܲܪ̈ܚܹܐ : dans dix mois ; 6) ܩܵܐ ܕ / [' qat] : afin que , pour que , dans le but de ; Utilisé avec des suffixes ; ܩܵܐ ܕܝܼܹܐ = ܩܵܬܹܗ : pour moi ; ܩܵܬܘܼܟ݂ : pour toi ; ܠܹܐ ܝܘܸܢ ܩܵܬܘܼܟ݂ : ce n'est pas à toi que je parle , je ne te parle pas à toi ;
Dialect :Urmiah, Eastern Syriac, Other

Cf. ܩܵܠܝܼ, ܩܵܠܘܼܟ݂, ܩܵܠܹܗ

See also : ܛܠܵܐ, ܬܵܐ

Qochanis, Salamas : ['qé]

Qotchanès, Salamas : ['qé]