Eastern Syriac :ܩܵܨܹܨ
Western Syriac :ܩܳܨܶܨ
Root :ܩܨܨ
Eastern phonetic :' qa: ṣi:ṣ
Category :verb
[Moral life]
English :1) Bailis Shamun ; verb ; see also ܫܵܒܹܩ / ܚܲܣܹܐ : to forgive / to pardon ; 2) price ... ; see also ܕܲܠܸܠ / ܩܲܝܸܡ / ܣܵܐܹܡ / ܡܲܬܸܒ݂ : to price , to define / to fix , to valuate ;
French :1) Bailis Shamun ; verbe ; voir aussi ܫܵܒܹܩ / ܚܲܣܹܐ : pardonner / excuser , accorder son pardon ; 2) prix ... ; voir aussi ܕܲܠܸܠ / ܩܲܝܸܡ / ܣܵܐܹܡ / ܡܲܬܸܒ݂ : fixer le prix de , établir / définir , estimer / évaluer / coter ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܩܨܨ, ܩܨܵܨܵܐ, ܩܵܨܸܨ, ܩܵܨܹܨ

See also : ܚܲܣܹܐ, ܚܲܣܘܼܝܹܐ, ܡܲܓ݂ܗܹܐ, ܡܲܓ݂ܗܘܼܝܹܐ, ܦܲܠܸܚ, ܦܲܚܘܼܠܹܐ, ܡܲܚܠܸܥ, ܡܲܚܠܘܼܥܹܐ, ܡܲܚܠܹܐ, ܡܲܚܠܘܼܝܹܐ, ܫܒ݂ܵܩܵܐ, ܫܵܒܹܩ, ܕܲܠܸܠ, ܕܲܠܘܼܠܹܐ, ܩܲܝܸܡ, ܩܲܝܘܼܡܹܐ, ܣܵܐܹܡ, ܣܝܵܡܵܐ, ܡܲܬܸܒ݂, ܡܲܬܘܼܒܹܐ

Source : Bailis Shamun