Eastern Syriac :ܩܒܠ
Western Syriac :ܩܒܠ
Category :root
[Humanities → Language]
English :to oppose / to confront (?) , to allow , to accept , to receive ;
French :s'opposer à / confronter (?) , permettre , accepter , recevoir ;
Dialect :Common Aramaic
Hebrew :קבל

Cf. ܩܒܵܠܵܐ, ܩܵܒܘܼܠܹܐ, ܩܵܒܘܼܠ, ܡܲܩܒܘܼܠܸܐ, ܡܸܬܩܲܒܠܵܢܵܐ, ܩܲܒܠܵܢܵܐ, ܩܘܼܒܵܠܵܐ, ܡܩܲܒܠܵܐ, ܩܵܒ݂ܸܠ

Derived words : ܒܣܘܼܩܒܵܠܵܐ, ܒܲܪܩܘܼܒ݂ܠ, ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠܘܼܬܵܐ, ܕܲܪܩܸܒ݂ܠܵܢܵܐ, ܕܲܪܩܘܼܒ݂ܠܘܼܬܵܐ, ܕܲܪܩܘܼܒ݂ܠܵܝܘܼܬܵܐ, ܠܵܐ ܡܩܲܒܠܵܢܵܐ, ܠܵܐ ܩܲܒܘܼܠܹܐ, ܠܵܐ ܩܲܒܸܠ, ܠܵܐ ܩܲܒܸܠ ܠ, ܠܩܘܼܒ݂ܠܵܐ, ܠܩܘܼܒ݂ܠܵܐ ܕ, ܠܩܘܼܒ݂ܠܵܝܵܐ, ܠܩܘܼܒ݂ܠܵܝܘܼܬܵܐ, ܡܸܢ ܩܒ݂ܘܿܠ, ܡܲܩܒܘܼܠ, ܡܲܩܒܘܼܠܹܐ, ܡܲܩܒܸܠ, ܡܩܵܒܸܠ, ܡܩܲܒܠܵܐ, ܡܩܲܒܠܵܢܵܐ, ܡܲܩܒܠܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܩܲܒܠܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܩܲܒܠܵܢܝܼܬܵܐ, ܡܲܩܒܲܠܬܵܐ, ܡܩܵܒܲܠܬܵܐ, ܡܲܩܠܸܒ݂, ܡܲܩܠܘܼܒܹܐ, ܡܸܬܩܲܒܠܵܢܵܐ, ܡܸܬܩܲܒܠܵܢܵܐܝܼܬ, ܡܸܬܩܲܒ݂ܠܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܸܬܩܲܒܠܵܢܘܼܬܵܐ, ܣܘܼܩܒܵܠܵܐ, ܣܘܼܩܒܵܠܵܝܵܐ, ܣܲܩܒܸܠ, ܣܲܩܘܼܒ݂ܠܵܝܘܼܬܵܐ, ܩܵܒ݂ܘܿܠܵܐ, ܩܲܒܘܼܠܹܐ, ܩܲܒܘܼܠܹܐ, ܩܒ݂ܘܼܠܝܵܐ, ܩܒ݂ܘܼܠܝܵܐ ܒܒܹܝܬ ܕܝܼܢܵܐ, ܩܒ݂ܝܼܠܵܐ, ܩܒ݂ܝܼܠܬܵܐ, ܩܵܒܹܠ, ܩܵܒ݂ܸܠ, ܩܲܒܸܠ, ܩܲܒܸܠ ܒܫܲܝܢܵܐ, ܩܵܒܹܠ ܥܲܠ, ܩܵܒܵܠܵܐ, ܩܒܵܠܵܐ, ܩܒ݂ܵܠܵܐ, ܩܲܒܵܠܘܼܬܵܐ, ܩܵܒ݂ܠܵܢܵܐ, ܩܲܒܠܵܢܵܐ, ܩܲܒܠܵܢܬܵܐ, ܩܵܒܲܠܬܵܐ, ܩܲܒܲܠܬܵܐ, ܩܒ݂ܵܠܬܵܐ, ܩܒ݂ܵܠܬܵܐ ܒܒܹܝܬ ܕܝܼܢܵܐ, ܩܲܒܲܠܬܵܐ ܒܫܲܝܢܵܐ, ܩܘܼܒܵܠܵܐ, ܩܘܼܒ݂ܠܵܐ, ܩܘܼܒ݂ܠܵܐ, ܩܘܼܒܠܵܐ, ܩܘܼܒܵܠܘܼܬ݂ܵܐ, ܩܘܼܒܲܠܛܲܝܒܘܼܬܵܐ, ܩܘܼܒܵܠܛܲܝܢܘܼܬܵܐ, ܩܘܼܒ݂ܠܠܵܐ, ܩܘܼܒܸܠܬܵܐ