Eastern Syriac :ܩܸܪܝܵܝܘܼܬܵܐ
Western Syriac :ܩܶܪܝܳܝܽܘܬܳܐ
Root :ܩܪܐ
Eastern phonetic :qi ria: ' iu: ta:
Category :noun
[Science → Natural sciences]
English :seminal ejaculation ;
French :l'éjaculation , l'émission de sperme ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܩܪܐ, ܩܸܪܝܵܝܘܼܬܵܐ, ܩܸܪܝܵܝܵܐ

See also : ܙܲܪܥܵܐ, ܡܚܲܒܠܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܲܚܪܲܒ݂ܬܵܐ, ܬܲܦܲܟ݂ܬܵܐ, ܬܵܦܲܚܬܵܐ ܦܪܝܼܫܵܐܝܼܬ ܢܘܼܛ̮ܦܵܐ

Source : Bailis Shamun