Eastern Syriac :ܪܹܫ ܟܵܗܢܘܼܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܪܶܫ ܟܳܗܢܽܘܬ݂ܳܐ
Eastern phonetic :ri:š ka:h ' nu: tha:
Category :noun
[Religion]
English :the office of the Chief of Priests ;
French :l'office / la charge de chef des prêtres ;
Dialect :Eastern Syriac, NENA, Al Qosh

Cf. ܪܲܒ ܟܵܗܢܹܐ, ܪܝܼܫ ܟܵܗܢܹܐ, ܟܲܗܢܘܼܬ݂ܵܐ, ܟܗܢ, ܟܲܗܢܵܝܵܐ, ܟܲܗܢܵܐ, ܓܘܼܪܘܼܬܵܐ ܕܟܵܗܢܘܼܬܵܐ

Rhétoré

Rhétoré