Eastern Syriac :ܬܲܓܵܪܵܐܝܼܬ݂
Western Syriac :ܬܰܓܳܪܳܐܺܝܬ݂
Root :ܬܓܪ
Eastern phonetic :ta ' ga: ra: ith:
Category :noun
[Professions]
English :commercially , in a commercial manner or way ;
French :commercialement , de manière commerciale ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܬܓܪ, ܬܵܓ̰ܝܼܪ, ܬܵܓ̰ܝܼܪܘܼܬܵܐ, ܬܲܓܵܪܘܼܬܵܐ, ܬܵܓ̰ܝܼܪܘܼܬܵܐ, ܬܓܵܪܵܐ, ܬܸܓܪܵܐ, ܬܲܓܵܪܵܝܵܐ, ܬܵܐܓ̰ܝܼܪ, ܬܲܐܓܵܪܵܐ, ܬܲܐܓܘܼܪܬܵܐ, ܬܲܓܘܼܪܬܵܐ, ܒܸܝܬ ܬܲܐܓܘܼܪܬܵܐ, ܒܸܝܬ ܬܲܓܘܼܪܬܵܐ, ܬܸܐܓ݂ܘܿܪܬܵܐ, ܬܸܐܓ݂ܘܿܪܬܵܢܵܝܵܐ, ܬܲܓܵܪܵܐ, ܬܲܓܵܪܵܐ, ܐܸܬܬܲܓܪ, ܐܸܬܲܐܓܲܪ