Eastern Syriac :ܬܸܫܥܘܿܬܗ݇ܘܿܢ
Western Syriac :ܬܶܫܥܽܘܬܗ݇ܽܘܢ
Eastern phonetic :' ti šun tu:n / ti šun ' tu:n
Category :adverb
[Numbers]
Dialect :Other

ܐܸܬܫܸܬܢܲܝܗܹܝ

Al Qosh variant, other variants : ܬܸܫܥܘܿܢܬܲܝܗܝ / ܬܸܫܥܸܬܢܲܝܗܝ

variante d'Al Qosh, autres variantes : ܬܸܫܥܘܿܢܬܲܝܗܝ / ܬܸܫܥܸܬܢܲܝܗܝ