Eastern Syriac :ܬܘܵܬ ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܬܘܵܬܲܢܝ ܕ
Western Syriac :ܬܘܳܬ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܬܘܳܬܰܢܝ ܕ
Western phonetic :'two th reʾ 'yo: no: 'two: tan
[Moral life → Conscience]
English :A feeling of regret urged me to...
French :Un sentiment de contribution m'a poussé à...
Dialect :Eastern Syriac, Classical Syriac, Western Syriac

Cf. ܬܘܵܐ, ܬܘܵܝܵܐ, ܬܘܵܬܵܐ

See also : ܐܸܬܬܘܝܼ , ܡܸܬܬܲܘܝܵܢܵܐ