Eastern Syriac :ܚܟܵܟܵܐ
Western Syriac :ܚܟܳܟܳܐ
Root :ܚܟ
Eastern phonetic :' ḥka: ka:
Category :verb
[Human → Disease]
English :1) to itch , to have an uneasy sensation in the skin which inclines the person to scratch the part affected ; 2) to scratch , to rub ;
French :1) avoir une démangeaison , être démangé , démanger (?) ; 2) (se) gratter , (se) frotter , (se) frictionner ;
Dialect :Urmiah, Eastern Syriac

Cf. ܚܟ, ܡܲܚܝܸܟ, ܚܸܟܬܵܐ, ܚܝܵܟܬܵܐ, ܚܝܼܘܿܟܵܐ, ܚܵܝܘܿܟܵܐ, ܚܵܝܟܘܿܘܹ̈ܐ, ܚܵܝܟܘܿ, ܚܵܐܹܟ, ܚܝܵܟܵܐ, ܚܵܟܵܐ, ܚܝܵܟܵܐ

See also : ܦܪܵܟ݂ܵܐ, ܒܪܵܕܵܐ, ܒܪܵܩܵܐ, ܓܪܵܕܵܐ, ܚܪܵܓܵܐ, ܟܘܼܦܵܪܵܐ, ܠܚܵܐ, ܠܛܵܐ, ܡܪܵܕܵܐ, ܡܪܵܩܵܐ, ܡܪܵܛܵܐ, ܐܘܼܟ݂ܠܵܐ, ܐܸܟ݂ܠܵܐ, ܪܦܵܦܝܼܬܵܐ