Eastern Syriac :ܚܘܼܒ݂ܠܵܝܵܐ
Western Syriac :ܚܽܘܒ݂ܠܳܝܳܐ
Root :ܚܒܠ
Eastern phonetic :ḥu: ' la: ia:
Category :adjective
[Legal]
English :see also ܕܡܣܵܡ ܒܪܹܫܵܐ / ܡܟ݂ܵܘܢܵܢܵܐ / ܢܸܓ݂ܕܵܝܵܐ / ܕܓܙܵܪܕܝܼܢܵܐ / ܬܲܥܠܡܵܢܵܐ : punitive ;
French :voir aussi ܕܡܣܵܡ ܒܪܹܫܵܐ / ܡܟ݂ܵܘܢܵܢܵܐ / ܢܸܓ݂ܕܵܝܵܐ / ܕܓܙܵܪܕܝܼܢܵܐ / ܬܲܥܠܡܵܢܵܐ : punitif / punitive , de rétorsion ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܚܒܠ

See also : ܕܡܣܵܡ ܒܪܹܫܵܐ, ܡܟ݂ܵܘܢܵܢܵܐ

Source : Bailis Shamun