Eastern Syriac :ܚܘܼܪܦܵܣܵܐ
Western Syriac :ܚܽܘܪܦܳܣܳܐ
Eastern phonetic :ḥu:r ' pa: sa:
Category :noun
[Feeding → Food]
English :see ܓܹܙܵܪܒܲܪܵܐ ;
French :voir ܓܹܙܵܪܒܲܪܵܐ ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܓܹܙܪܵܐ ܫܵܝܢܵܐ, ܚܘܼܪܦܵܐ, ܓܹܙܵܪܵܐ ܕܕܲܒܪܵܐ, ܓܹܙܵܪܒܲܪܵܐ

Source : Bailis Shamun