Eastern Syriac :ܦܘܼܓܵܡܵܐ
Western Syriac :ܦܽܘܓܳܡܳܐ
Root :ܦܓܡ
Eastern phonetic :pu: ' ga: ma :
Category :adjective
[Human → Disease]
English :1) sore , painful , aching , sensitive , hurting , raw ; 2) a sore , a wound , an injury , a -deep- bruise (?) , a place in an animal body where skin and flesh are ruptured so as to be tender and painful ;
French :1) douloureux , endolori , sensible à la pression ou à la douleur / irrité / enflammé , à vif ; 2) une plaie (vive) , une inflammation , une infection ouverte , un bobo ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܦܓܡ, ܦܓܵܡܵܐ

See also : ܕܲܪܒܵܐ, ܫܘܼܡܬ݂ܵܐ, ܙܵܦܵܪ, ܙܵܪܵܪ, ܚܘܼܙܕܵܓܵܐ, ܡܙܲܡܝܵܢܘܼܬܵܐ, ܢܸܟ݂ܝܵܢܵܐ, ܟܹܐܒ݂ܵܢܵܐ, ܒܪܝܼܢ, ܕܲܪܒܘܼܢܹܐ, ܙܹܪܟ̰ܵܐ, ܣܘܼܕܵܩܵܐ, ܣܘܼܪܵܚܵܐ, ܣܲܩܒ݂ܵܐ, ܦܸܪܡܵܐ, ܫܘܼܡܬ݂ܵܐ, ܬܘܼܟ݂ܵܐ, ܙܝܵܢܵܐ, ܙܵܦܵܪ, ܙܵܪܵܪ, ܚܘܼܙܕܵܓܵܐ, ܚܘܼܣܪܵܢܵܐ, ܚܲܙܕܲܓܬܵܐ, ܚܲܙܕܘܼܓܹܐ, ܚܵܣܵܐܪܵܬ, ܚܵܨܵܪܵܬ, ܢܟ݂ܵܐ, ܢܸܟ݂ܝܵܢܵܐ, ܡܙܲܡܝܵܢܘܼܬܵܐ