Eastern Syriac :ܫܸܟܒ݂ܵܢܵܐ
Western Syriac :ܫܶܟܒ݂ܳܢܳܐ
Eastern phonetic :šik ' wa: na:
Category :noun
[Animals → Insects]
English :an ant ; Rhétoré ; ܡܒܝܼ ܫܸܟܘܵܢܵܐ ܠܗܵܘ ܒܵܪܵܐ ܕܬܘܼܬ݂ܵܐ ܝ݇ܒ݂ܝܼܫܵܐ : I am from the Bi(t)-Shekwana ("the family of Ants")from the other side of the withered mulberry tree / I belong to the Bi-Shekwana beyond the withered mulberry-tree ; Rhétoré ; ܥܒ݂ܝܼܪܲܝ ܒܓܵܘ ܦܸܪܬܵܐ ܫܸܟܘܵܢܹ̈ܐ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ : they went into the hide, the little ants / into the animal skin they came, the weak ants ; Rhétoré ; ܐܵܟ݂ ܒܲܝܬ݂ܝܼ : ܒܸܕ ܕܵܒܩܝ ܠܹܗ ܫܸܟܘܵܢܹ̈ܐ ܩܲܪ̈ܵܝܹܐ : Ah ! my house ! they will pull it down those educated ants ;
French :une fourmi ; Rhétoré ; ܡܒܝܼ ܫܸܟܘܵܢܵܐ ܠܗܵܘ ܒܵܪܵܐ ܕܬܘܼܬ݂ܵܐ ܝ݇ܒ݂ܝܼܫܵܐ : je suis des Bi(t)-Chékouana ("la famille des Fourmis") de l'autre côté du mûrier desséché / j'appartiens aux Bi-Chékouana au-delà du mûrier desséché ; Rhétoré ; ܥܒ݂ܝܼܪܲܝ ܒܓܵܘ ܦܸܪܬܵܐ ܫܸܟܘܵܢܹ̈ܐ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ : elles entrèrent dans la fourrure, les fourmis débiles / elles pénétrèrent / s'introduisirent dans la fourrure, les petites fourmis ; Rhétoré ; ܐܵܟ݂ ܒܲܝܬ݂ܝܼ : ܒܸܕ ܕܵܒܩܝ ܠܹܗ ܫܸܟܘܵܢܹ̈ܐ ܩܲܪ̈ܵܝܹܐ : Ah ! ma maison ! elles la démoliront, les fourmis instruites ;
Dialect :Urmiah, Eastern Syriac

Cf. ܫܸܟܒ݂ܵܐ

Variants : ܫܸܟܘܵܢܵܐ

See also : ܫܘܼܫܡܵܢܵܐ, ܒܵܓܘܼܓ̰ܵܐ, ܙܝ݂ܙܲܪܬܵܐ