Eastern Syriac :ܒܹܣܪܵܢܵܐܝܼܬ
Western Syriac :ܒܶܣܪܳܢܳܐܺܝܬ
Eastern phonetic :bis ra: ' na: it
Category :adverb
[Human being]
English :carnally , corporeally , according to the flesh or humanity ;
French :charnellement , corporellement , selon la chair , humainement ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܫܵܠܹܐ ܒܸܣܪܵܐ, ܒܸܣܪܵܐ ܕܚܙܘܼܪܵܐ, ܒܸܣܪܵܢܵܐ, ܒܸܣܪܵܢܘܼܬܵܐ, ܒܸܣܪܵܢܵܝܵܐ, ܒܸܣܪܵܐ