Eastern Syriac :ܥܸܣܪܲܬ݂ ܡܕܝܼ̈ܢܵܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܥܶܣܪܰܬ݂ ܡܕܺܝ̈ܢܳܬ݂ܳܐ
Eastern phonetic :' is rath mdi: ' na: tha:
Category :proper noun
[Humanities → Geography]
English :Matthew : 4, 25 : Decapolis :
French :Mathieu : 4, 25 : la Décapole :
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܐܸܣܬܪܵܐ, ܐܸܣܬܝܼܪ, ܐܸܣܬܪ̈ܵܬ݂ܵܐ, ܐܸܣܬܝܼܪ, ܐܸܣܛܪܵܐ, ܥܸܣܬܪܘܿܬ݂