Eastern Syriac :ܩܸܪܵܢ
Western Syriac :ܩܶܪܳܢ
Eastern phonetic :' qi ra:n
Category :noun
[Trade]
English :1) Urmiah, Al Qosh, Niniveh plain : a kran , 1/16 tuman , one franc (a silver coin) ; 2) Turkey : five piastres ;
French :1) Ourmia, Al Qosh, plaine de Ninive : un kran , 1/16 tuman , un franc (une pièce d'argent) ; 2) Turquie : cinq piastres ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܩܪܵܢ, ܩܲܪܵܢ

Variants : ܨܵܗܸܒܩܸܪܵܢ, ܩܲܪܵܢ, ܩܪܵܢ

See also : ܐܲܠܦܵܐ, ܥܵܒܵܣܝܼ, ܦܵܢܵܒܵܕ