Eastern Syriac :ܝܚܦ
Western Syriac :ܝܚܦ
Category :root
[Humanities → Language]
English :to be barefoot ;
French :être pieds nus ;
Dialect :Common Aramaic
Hebrew :יחף

Cf. ܚܸܦܝܵܝܘܼܬܵܐ, ܚܸܦܝܵܝܵܐ, ܚܸܦܝܵܝܬܵܐ, ܚܸܦܝܵܐ

See also : ܫܡܝܼܛܘܼܬܵܐ, ܫܡܝܼܛܘܼܬܵܐ, ܫܡܝܼܛ, ܚܸܦܝܵܐ, ܚܸܦܝܵܐܝܼܬ

Derived words : ܚܸܦܝܵܐ, ܚܸܦܝܵܐܝܼܬ, ܚܸܦܝܵܝܘܼܬܵܐ