Eastern Syriac :ܡܣܟܢ
Western Syriac :ܡܣܟܢ
Root :ܡܣܟܢ
Category :root
[Humanities → Language]
English :to be poor ;
French :être pauvre / indigent ;
Dialect :Common Aramaic
Hebrew :מסכן

Cf. ܡܣܟܢ, ܡܹܣܟܝܼܢܵܐ, ܡܸܣܟܝܼܢܘܼܬܵܐ, ܡܲܣܟܘܼܢܹܐ, ܡܲܣܟܸܢ

See also : ܡܲܣܢܸܩ

Derived words : ܡܲܣܟܘܼܢܹܐ, ܡܸܣܟܝܼܢܵܐ, ܡܸܣܟܝܼܢܘܼܬܵܐ, ܡܲܣܟܸܢ, ܡܣܟܢ, ܡܸܣܟܹܢܵܐ, ܡܸܣܟܹܢܬܵܐ, ܣܟܵܢܵܐ