Eastern Syriac :ܢܒܐ
Western Syriac :ܢܒܐ
Category :root
[Humanities → Language]
English :to prophesy ;
French :prophétiser ;
Dialect :Common Aramaic
Hebrew :נבא

Cf. ܢܒܵܐ, ܡܸܬܢܲܒܝܵܢܵܐ, ܢܒ݂ܝܼܵܝܵܐ, ܢܒ݂ܝܼܘܼܬ݂ܵܐ, ܢܒ݂ܝܼܵܐ, ܡܢܵܒܹܐ, ܢܒ݂ܝܼܬܵܐ, ܢܒ݂ܝܼܵܐܝܼܬ, ܡܸܬ݂ܢܲܒܝܵܢܵܐܝܼܬ

See also : ܡܒܵܕܹܩ, ܡܩܵܨܹܡ, ܢܵܒ݂ܸܥ

Derived words : ܡܢܵܒܹܐ, ܡܢܲܒܝܵܢܵܐ, ܡܢܲܒ݂ܝܵܢܘܼܬ݂ܵܐ, ܡܢܲܒܝܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܸܬܢܲܒܝܵܢܵܐ, ܡܸܬ݂ܢܲܒܝܵܢܵܐܝܼܬ, ܡܸܬܢܲܒܝܵܢܘܼܬܵܐ, ܢܵܒܹܐ, ܢܲܒܹܐ, ܢܒܵܐ, ܢܵܒܘܼܝܹܐ, ܢܲܒܘܼܝܹܐ, ܢܒ݂ܝܼܵܐ, ܢܒ݂ܝܼܘܼܬܵܐ, ܢܒ݂ܝܼܘܼܬ݂ܵܐ, ܢܒ݂ܝܵܝܵܐ, ܢܒ݂ܝܼܬ݂ܵܐ